Jesteś tutaj: Strona Główna

START

Wnioski zostały przekazane.

Share

Wnioski wybrane przez Radę LGD wraz z całą dokumentacją dotyczącą wyboru zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 12.01.2017r.

Wnioski rozpatrywane są w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGD do UMWW.

Urząd Marszałkowski po zapoznaniu się z wnioskami dokona oceny złożonej dokumentacji. W przypadku wezwania LGD lub podmiot do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, następuje wstrzymanie bieguterminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez ten podmiot lub LGD w/w czynności.

Po upływie 3 m-c Urząd Marszałkowski:

1. wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy

2. informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy – w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy

W każdym przypadku i na każdym etapie weryfikacji, prosimy o kontakt z biurem LGD.

logo pionumww h

 

Rada oceniła i wybrała wnioski

Share

IMG 7842

W dniu 05 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Z Nami Warto” dotyczące naboru wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

W posiedzeniu uczestniczyło 14 Radnych oraz Prezes Marek Przyjemski, Wiceprezes Jakub Antkowiak, Kierownik Biura Maciej Śliwczyński oraz pracownik LGD Ewa Jankowiak. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Przemysław Dębski, Po otwarciu posiedzenia i zbadaniu jego prawomocności, nastąpiło uzupełnienie danych i sprawdzenie reprezentatywności sektorów. Następnie Kierownik Biura LGD przedstawił informację w zakresie oceny formalnej złożonych wniosków. W dalszej części Rada poddała ocenie złożone wnioski i dokonała ich wyboru  zgodnie z Regulaminem.

Czytaj więcej...

Konferencję pn.” Turystyka i rekreacja pomysł na biznes”.

Share

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” oraz Burmistrz Pyzdr zapraszają na bezpłatną Konferencję pn.” Turystyka i rekreacja pomysł na biznes”.
W programie min.:

Dobre praktyki
- „Olandia jako produkt turystyczny oparty na lokalnym dziedzictwie”
- Hermanów – kiedyś i dziś
Źródła finansowania – „Główne zasady udzielania wsparcia na realizację lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2022 z budżetu LGD „Z Nami Warto”
Fundusze europejskie i inne formy wsparcia finansowego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Konferencja przeznaczona jest dla mieszkańców obszaru LGD – „Z Nami Warto” (Gm. Września – teren wiejski, Gm. Nekla, Gm. Kołaczkowo, Gm. Pyzdry, Gm. Miłosław, Gm. Żerków, Gm. Nowe Miasto nad Wartą) w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych (kobiet do 30 roku życia, mężczyzn powyżej 55 roku życia oraz osób bezrobotnych), a także osób fizycznych, lokalnych przedsiębiorców, JST, NGO.

Zgłoszenia oraz dodatkowych informacji można uzyskać pod
nr. tel.: 63 27-68-207, mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy do uczestnictwa
Organizatorzy

Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konferencja Turystyka i rekreacja pomysl na biznas plakat

 

Posiedzenie Rady odbędzie się 5 stycznia 2017

Share

Posiedzenie Rady odbędzie się 5 stycznia 2017 r. o godzinie 16.00 w siedzibie LGD "Z Nami Warto" we Wrześni

W dniu 05.01.2017 r., o godz. 16.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Z Nami Warto” w sprawie wyboru lub niewybrania operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj.:

•  Przedsięwzięcie 1.I. LSR ) tj.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno - kulturalnej”, oraz z zakresem operacji, o którym mowa w § 2, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia LSR


[1] Rozporządzenie LSR - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Dz. U. poz. 1570 z póź.zm].

Nabór na stanowisko

Share

referent

Generator wniosków

Share

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Poniżej znajduje się link do Generatora wniosków dla:
- Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

link do UMWW

http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=946:generator-wnioskow&catid=24&Itemid=172

Zmiany w instrukcji wypełniania wniosku

Share

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 24.11.2016 r.  ARiMR przekazała Samorządom Województw informację na temat zmiany instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) Zaktualizowana instrukcja dostępna jest na stronach internetowych www.prow.umww.pl oraz

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  

W instrukcji dokonano m.in. następujących zmian:

- usunięto zapis dotyczący możliwości zastosowania metody „zaprojektuj-wybuduj”;

- doprecyzowano zapis dotyczący wyliczenia momentu bazowego dla prowadzących działalność sezonową;

-  w części dotyczącej limitu pomocy – doprecyzowano, że limity nie mają zastosowania w przypadku, gdy podmiotem jest jednostka sektora finansów publicznych albo LGD – (jednocześnie, zmieniono formatowanie wniosku w wersji edytowalnej w tym zakresie);

- w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, poza adresem głównego miejsca wykonywania działalności doprecyzowano możliwość wpisania adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą.

OGŁOSZENIE Nr 1/2016

Share

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OGŁOSZENIE Nr 1/2016

 Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” z siedzibąwe Wrześni ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

w terminie 18.11.2016r. do 01.12.2016r.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych
zgodnie z planowanym harmonogramem.

Zakres tematyczny naboru: (operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia1.I. LSR) tj.:

„Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno – kulturalnej”

1.  „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

( § 2, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia LSR1)

 

Termin składania wniosków: od 18 listopada 2016r. do 01grudnia 2016r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Z Nami Warto”,Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 9

w godzinach od 9:00 do 15:00

Limit dostępnych środków: 400 000 zł.

Wysokość kwoty pomocy: od 50 000 zł. do 300 000 zł.

Minimalne wymagania: należy uzyskać 13 pkt. wg lokalnych kryteriów wyboru

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia:

 • jednostki sektora finansów publicznych 63,63 %,
 • inne podmioty, posiadające osobowość prawną,nie prowadzące działalności gospodarczej 100 %

 1.1              Załączniki:

 

1Rozporządzenie LSR - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Dz. U. poz. 1570 z póź.zm].

2.       „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

(§ 2, ust. 1, pkt. 6 Rozporządzenia LSR 1)

 

Termin składania wniosków: od 18 listopada 2016 r. do01grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Z Nami Warto”,Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 9

w godzinach od 9:00 do 15:00;

Limit dostępnych środków: 1 600 000 zł.

Wysokość kwoty pomocy: od 50 000 zł. do 300 000 zł.

Minimalne wymagania: należy uzyskać 11 pkt. wg lokalnych kryteriów wyboru

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia:

 • jednostki sektora finansów publicznych 63,63 %,

2.1     Załączniki:

 

Miejsce i tryb składania wniosków:

wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w biurze LGD „Z Nami Warto”, Września, ul. Dzieci Wrzesińskich, 62-300 Września w dniach: od18 listopadado01grudnia 2016 r.,
w godz.: 9:00-15:00.

 

Wnioski należy złożyć :

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (w 2 opisanych segregatorach)
 • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków
o udzielenie wsparcia, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone
w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonychw LSR, dostępne są w biurze LGD „Z Nami Warto”i nastronie internetowejwww.znamiwarto.pl.

 Załącznik nr 1 do wytycznych ARiMR

Wzory wniosków wraz z instrukcjami (ARiMR)

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 LGD „Z Nami Warto”

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

 

 

Informacje dodatkowe:

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Operacja 1.1.4  Poddanie pracom konserwatorskim lub restauratorskim obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Cel ogólny: 1. Poprawa jakości życia na obszarze LGD

Cel szczegółowy: 1.1. Poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na obszarze LGD

Przedsięwzięcie: I. Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej

Operacja: 1.1.4. Poddanie pracom konserwatorskim lub restauratorskim obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Operacja 1.1.2  Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, lub kulturalnych na obszarze LGD

Cel ogólny: 1. Poprawa jakości życia na obszarze LGD

Cel szczegółowy: 1.1. Poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na obszarze LGD

Przedsięwzięcie: I. Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej

Operacja:1.1.2. Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD

 

 

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Z Nami Warto”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Strona 1 z 8

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1740569

Ławeczki informacyjne na obszarze działania LGD „Z Nami Warto”

polecamy

Agroturystyka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Poprzedni Następny

Czeszewo

Wyświetleń:88920

Czeszewo

Gospodarstwo agroturystyczne oferuje: 3 pokoje 2-osobowe z łazienką, istnieje możliwość...

Czytaj więcej

Gorazdowo

Wyświetleń:33679

Gorazdowo

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod bocianim gniazdem” zlokalizowane w Gorazdowie-Piaski oferuje wypoczynek...

Czytaj więcej

Białobrzeg

Wyświetleń:64264

Białobrzeg

Gospodarstwo agroturystyczne znajduje się w miejscowości Białobrzeg (gm. Pyzdry) -...

Czytaj więcej

Chocicza Wielka

Wyświetleń:34840

Chocicza Wielka

Oferujemy noclegi w pokojach dwu-, trzy-, cztero i pięcioosobowych. Każdy...

Czytaj więcej

Łupice

Wyświetleń:31109

Łupice

Jeżeli chcecie Państwo spędzić miło czas na wsi w ciszy...

Czytaj więcej

Pyzdry

Wyświetleń:30864

Pyzdry

Gospodarstwo zlokalizowane na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Pokoje w oficynie...

Czytaj więcej

Opatówko

Wyświetleń:30197

Opatówko

Gospodarstwo położone jest na skraju wsi, blisko lasu, stawów, ścieżek...

Czytaj więcej

Dłusk

Wyświetleń:31911

Dłusk

Czytaj więcej

Ankiety

Weź udział w naszych ankietach
Narzędzia te pozwolą nam jeszcze lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i zweryfikują naszą pracę

Sprawdź...

Partnerzy

partnerzy partnerzy partnerzy partnerzy

partnerzy

Go to top